1. Voorwaarden

De volgende termen zoals hierin gebruikt hebben de betekenis zoals vermeld:

 1. “The Paperless Tree Company” is een merkproduct dat eigendom is van Raged Media BV
 2. “Bedrijf” betekent The Paperlesstree Company en/of Raged Media BV. – KvK: 76362027 | Btw: NL860600944B01 | IBAN: NL90INGB0007169319
 3. “Voorwaarden” betekent deze Leveringsvoorwaarden;
 4. “Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie die door de ene (de onthullende partij) aan de andere (de ontvangende partij) is bekendgemaakt als de onthullende partij de ontvangende partij heeft meegedeeld dat de informatie vertrouwelijk is of dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de informatie vertrouwelijk is;
 5. “Contract” betekent elk contract tussen het Bedrijf en de Klant voor de levering van Diensten, waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen;
 6. “Klant” betekent elke persoon, firma, bedrijf of andere organisatie die de geadresseerde is van de offerte van het Bedrijf of aanvaarding van de bestelling uitgegeven door het Bedrijf en omvat elke rechtsopvolger van de Klant en elk bedrijf of entiteit die ontstaat (geheel of gedeeltelijk) door middel van een fusie, fusie, reorganisatie of overname van de Klant;
 7. “Deliverables” betekent alle documenten, producten en materialen ontwikkeld door het Bedrijf of zijn agenten, onderaannemers, consultants en werknemers met betrekking tot de Services in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot computerprogramma’s, gegevens, rapporten en specificaties (inclusief concepten);
 8. “Invoermateriaal” betekent alle documenten, plannen, tekeningen, ontwerpen of andere materialen, en alle gegevens of andere informatie die door de Klant aan het Bedrijf zijn verstrekt met betrekking tot de Diensten;
 9. “Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle ontwerprechten, gebruiksmodellen, patenten, uitvindingen, logo’s, bedrijfsnamen, handelsmerken, domeinnamen, auteursrechten, morele rechten, rechten in databases, broncodes, rapporten, tekeningen, specificaties, knowhow, handelsgeheimen , rechten op software, rechten in de aard van oneerlijke concurrentie en het recht om te vervolgen wegens mishandeling en alle andere gelijkwaardige of soortgelijke rechten op het voorgaande in elk rechtsgebied, al dan niet geregistreerd;
 10. “Uitvoermateriaal” betekent alle documenten, plannen, tekeningen, ontwerpen of andere materialen, en alle gegevens of andere informatie die door het Bedrijf aan de Klant zijn verstrekt met betrekking tot de Diensten;
 11. “Diensten” betekent alle diensten die in het Contract zijn overeengekomen om door het Bedrijf voor de Klant te worden uitgevoerd (inclusief een of meer delen daarvan);
 12. “Website” betekent de website van de Klant waarvoor de partijen zijn overeengekomen dat de Diensten zullen worden geleverd.

2. Definities en interpretatie:

 1. Een verwijzing naar een clausule is een verwijzing naar een clausule van deze Voorwaarden. Titels van artikelen hebben geen invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden.
 2. Elke verwijzing naar “partijen” betekent de partijen bij het Contract en “partij” wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
 3. Een verwijzing naar een bepaalde wet is een verwijzing ernaar zoals deze op dat moment van kracht is, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele wijzigingen, uitbreidingen, toepassingen of re-enactment, en omvat alle ondergeschikte wetgeving die op dat moment van kracht is en die eronder zijn gemaakt.
 4. Woorden in het enkelvoud omvatten het meervoud en in het meervoud omvatten ook het enkelvoud.

3. Toepassing van voorwaarden en beschrijving van diensten:

 1. lle offertes worden gemaakt en alle bestellingen worden door het Bedrijf aanvaard onder voorbehoud van deze Voorwaarden, die prevaleren niettegenstaande eventuele andere voorwaarden die de Klant ter kennis van het Bedrijf zal brengen. Alle offertes zijn gebaseerd op het project dat wordt opgezet en ontworpen om te worden uitgevoerd op de door het Bedrijf aanbevolen hosting (die wordt geleverd door de vertrouwde hostingpartners van het Bedrijf), waarbij het Bedrijf volledige toegang heeft en de volledige mogelijkheid heeft om alle relevante serverupdates toe te passen en pleisters. Elk verzoek om een ​​project te installeren en uit te voeren op hosting van derden die niet door het bedrijf wordt geleverd, moet van meet af aan worden ingediend en is onderworpen aan de schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle relevante servertoegang moet vanaf het begin door de klant worden verstrekt om de haalbaarheid van het verzoek om hosting van derden te gebruiken die niet door het bedrijf wordt geleverd, te bevestigen; dit komt omdat eventuele wijzigingen in de hosting extra kosten met zich meebrengen en aanvullende tests vereisen. Bovendien is de eigendomscode mogelijk niet overdraagbaar of geschikt voor overdracht aan de externe hostingserviceprovider zonder eerst een passende schriftelijke overeenkomst of een geschikte geldige licentie te hebben opgesteld.
 2. Elke offerte wordt gegeven op basis van het feit dat er geen contract tot stand komt totdat het bedrijf de bestelling van de klant accepteert in overeenstemming met de bepalingen van clausule 2.3. Elke offerte is geldig voor een periode van slechts 30 dagen vanaf de datum ervan, op voorwaarde dat het bedrijf deze niet eerder heeft ingetrokken.
 3. Het plaatsen van een bestelling na een prijsopgave of andere prijsindicatie is niet bindend voor het Bedrijf tenzij en totdat het door het Bedrijf schriftelijk is aanvaard.
 4. De Klant zal ervoor zorgen dat de voorwaarden van zijn bestelling en enig Inputmateriaal en/of enige toepasselijke specificatie volledig en nauwkeurig zijn.
 5. Eventuele typografische, administratieve of andere toevallige fouten of weglatingen in verkoopliteratuur, offerte, prijslijst, aanvaarding van een aanbieding, factuur of ander document of informatie uitgegeven door het Bedrijf, kunnen worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van het Bedrijf.
 6. Het Bedrijf accepteert alleen bestellingen op basis van het feit dat degenen die het Bedrijf opdracht geven dit doen als opdrachtgevers en daarom rechtstreeks aansprakelijk zijn jegens het Bedrijf voor alle rekeningbetalingen.
 7. In bepaalde omstandigheden is het bedrijf wettelijk verplicht om identiteitsbewijs van zijn klanten te verzamelen. Als de Klant geen due diligence-bewijs levert waar het Bedrijf om vraagt, kan het Bedrijf de Diensten niet aan de Klant leveren.
 8. Geen enkele bestelling van de Klant kan door de Klant worden geannuleerd, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf en onder de voorwaarden die het Bedrijf kan eisen.
 9. Geen enkele bestelling van de Klant mag worden gewijzigd, gewijzigd of uitgesteld door de Klant, behalve met de schriftelijke instemming van het Bedrijf en onder voorwaarden dat de Klant het Bedrijf volledig zal vrijwaren tegen alle verliezen (inclusief winstderving), kosten ( inclusief de kosten van alle gebruikte arbeid en materialen), schade, kosten en uitgaven die door het Bedrijf zijn gemaakt als gevolg van een dergelijke variatie, wijziging of uitstel.
 10. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de klant kosten in rekening te brengen voor uitvoermateriaal dat aan de klant is geleverd.
 11. De hoeveelheid en beschrijving van de Diensten zijn zoals uiteengezet in de offerte of de orderbevestiging van het Bedrijf.
 12. Alle monsters, tekeningen, beschrijvend materiaal, specificaties en advertenties uitgegeven door het Bedrijf en alle beschrijvingen of illustraties op de website, catalogi of brochures van het Bedrijf worden uitgegeven of gepubliceerd met als enig doel een globaal idee te geven van de daarin beschreven Diensten. Ze maken geen deel uit van het Contract en dit is geen verkoop per monster.
 13. Het Bedrijf is niet verplicht om enige wijziging van het Contract te accepteren die door de Klant wordt gevraagd, hetzij door toevoeging, vervanging of weglating (of, zonder beperking, van de Diensten die onder het Contract moeten worden geleverd) en een dergelijk verzoek wordt niet geacht te zijn aanvaard zonder de schriftelijke instemming van het Bedrijf met de wijziging.
 14. Als enige Diensten door het Bedrijf moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met enig Inputmateriaal, instructies, specificatie of ontwerp dat door de Klant is ingediend, zal de Klant het Bedrijf schadeloos stellen en het Bedrijf volledig vrijwaren van alle verlies, schade, kosten en onkosten toegekend aan of gemaakt door het Bedrijf in verband met, of betaald of overeengekomen te worden betaald door het Bedrijf, ter schikking van een claim wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon die voortvloeit uit het gebruik van enig Inputmateriaal door het Bedrijf , instructies, specificatie of ontwerp aldus ingediend.
 15. De Klant zal ervoor zorgen dat elke specificatie die door de Klant wordt ingediend niet in strijd is met enige toepasselijke wettelijke of reglementaire vereiste.
 16. De Services worden geleverd voor het enige en exclusieve gebruik van de Klant en mogen niet worden gebruikt of vertrouwd door derden.
 17. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving.
 18. In deze Voorwaarden zijn de artikelen 1 en 2 en de artikelen 4 tot en met 13 van toepassing op alle door het Bedrijf geleverde Diensten. Er gelden ook specifieke vereisten voor bepaalde Diensten en deze worden behandeld in artikel 3.

4. Bijzondere vereisten die van toepassing zijn op bepaalde diensten:

 1. Waar het bedrijf website-ontwerp- en ontwikkelingsdiensten aan de klant moet leveren: Tenzij anders overeengekomen tussen de Klant en het Bedrijf, stemt de Klant ermee in om de samenstellende delen van de Website (namelijk de tekst en afbeeldingen) binnen veertien (14) dagen te leveren. Er vindt geen restitutie plaats in het geval dat de Klant niet voldoende inhoud levert om het ontwerp van de Website te voltooien. Als de website een e-commerce website is, is het de verantwoordelijkheid van de klant om producten in te voeren.
 2. Bewijzen van al het werk zullen ter goedkeuring van de klant worden ingediend en het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die niet door de klant zijn gecorrigeerd en meegedeeld in de aldus ingediende bewijzen. Alle door de klant voorgestelde wijzigingen en extra bewijzen die daarvoor nodig zijn, kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 3. Alle content dient te worden aangeleverd in een geschikt digitaal formaat, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Het niet aanleveren van materiaal in digitaal formaat kan ertoe leiden dat er extra kosten in rekening worden gebracht voor het verwerken van inhoud voor gebruik op de Website. Als de geleverde inhoud een vorm heeft waarvoor een aanzienlijke hoeveelheid copywriting vereist is, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
 4. De Klant verleent het Bedrijf toestemming om alle inhoud, tekst, logo’s en ander klantmateriaal of identiteit te gebruiken voor het maken van de Website.
 5. Een ontwerpcredit met een link naar de website van het bedrijf zal op alle pagina’s van de website verschijnen, hetzij in tekst-, hetzij in grafische vorm. De link wordt ontworpen om te passen bij het algehele ontwerp van de website.
 6. Het Bedrijf behoudt zich in alle gevallen het recht voor om de Diensten op welke manier dan ook, op elk moment en in elk deel van de wereld te gebruiken voor reclamedoeleinden of anderszins om het werk van het Bedrijf te promoten.
 7. De Klant moet het Bedrijf voorzien van kopieën van de algemene voorwaarden van de Klant en van elke privacyverklaring die de Klant in het ontwerp wenst op te nemen.
 8. In het geval dat het bedrijf een website niet kan voltooien vanwege een gebrek aan tekst en/of afbeeldingen, kan tekst worden toegevoegd met behulp van voorbeeldtekst en afbeeldingen met behulp van geschikte bibliotheekafbeeldingen. Op dat moment wordt de website als voltooid beschouwd en dienovereenkomstig gefactureerd.
 9. Het Bedrijf zal de Klant voorzien van het geschatte tijdschema van het Bedrijf voor de voortgang en voltooiing van de Diensten en het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om aan die tijdschema’s te voldoen (zolang de Klant de verplichtingen van de Klant stipt nakomt), maar tenzij het Bedrijf anders overeenkomt , alle tijdschema’s of verwachte voltooiingsdata zijn slechts schattingen en het bedrijf kan niet garanderen dat ze zullen worden gehaald. In elk geval is het bedrijf niet aansprakelijk jegens de klant als het bedrijf vertraging oploopt bij het uitvoeren van of niet in staat is om een ​​van zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege omstandigheden buiten zijn redelijke controle.
 10. Het bedrijf ontwerpt een op maat gemaakte website voor de klant; de Klant erkent echter dat ‘op maat’ in deze context niet de kenmerken van het Content Management Systeem (CMS) van de Website beschrijft, tenzij het Bedrijf er uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt om de Klant een op maat gemaakt Content Management Systeem te leveren.
 11. De acceptatieprocedure is als volgt: a)wanneer het Bedrijf het ontwerp als voltooid beschouwt, wordt de Website geüpload naar een testdomein zodat de Klant er een voorbeeld van kan bekijken en ontvangt de Klant een melding per telefoon of e-mail; b) de Klant heeft vanaf de kennisgeving zeven dagen de tijd om het ontwerp te beoordelen en het Bedrijf op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die nodig zijn om eventuele fouten te corrigeren; c) de Vennootschap zal de overeengekomen wijzigingen binnen veertien dagen uitvoeren. De Klant heeft dan nog zeven dagen de tijd om de wijzigingen in het ontwerp te beoordelen en het Bedrijf op de hoogte te stellen van eventuele fouten in de wijzigingen; d) na deze periode wordt het ontwerp als geaccepteerd beschouwd, is volledige betaling verschuldigd en worden de openstaande kosten aan de Klant gefactureerd. Eventuele verdere wijzigingen zijn verschuldigd. De website wordt pas gelanceerd op het domein van de klant als de laatste betaling is ontvangen; e) eventuele aanvullende wijzigingen zijn dan verschuldigd.
 12. De klant betaalt de kosten voor het ontwerp en de ontwikkeling van de website als volgt aan het bedrijf (waarbij de betalingstermijn essentieel is):a) de Klant zal vóór aanvang van de uitvoering van de Diensten een niet-restitueerbare aanbetaling aan het Bedrijf doen. De aan de Maatschappij te betalen waarborg bedraagt ​​50 % van de kosten, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen door de Maatschappij; en
  (b) de laatste 50% van de kosten is verschuldigd bij aanvaarding overeenkomstig clausule 3.11 hierboven.
 13. Het bedrijf streeft ernaar dat de website correct functioneert op de server waarop deze in eerste instantie is geïnstalleerd. Vanwege het grote aantal mogelijke uitkomsten kan het bedrijf de correcte functionaliteit op alle verschillende serveropties niet garanderen. Het bedrijf raadt aan om de nieuwste versie van elke webbrowser te gebruiken. De website zal worden ontworpen en ontwikkeld om te werken met de huidige versies (op het moment van ontwikkeling) van webbrowsers, waaronder Internet Explorer/Edge, Mozilla Firefox, Safari en Google Chrome. Mocht een update van een browser de functionaliteit van de website aantasten, dan zal het bedrijf de zaak onderzoeken, maar er kunnen extra kosten worden gemaakt voor het uitvoeren van compatibiliteitstests en/of het toepassen van relevante updates op de website.
 14. Al het werk is gebaseerd op de antwoorden van de klant op de vragenlijst die aan de klant is verstrekt voordat met het werk wordt begonnen; de antwoorden van de klant omvatten in wezen de ‘opdracht’ aan het bedrijf en als de klant deze opdracht vervolgens substantieel wijzigt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen. Waar het bedrijf grafische ontwerp- en merkdiensten aan de klant moet leveren:
 15. De partijen zullen een gedetailleerde projectspecificatie overeenkomen met betrekking tot alle grafische ontwerp- en brandingdiensten die door het bedrijf moeten worden uitgevoerd. Alle voorgestelde wijzigingen in de projectspecificatie moeten schriftelijk worden gedaan en aan de andere partij worden bezorgd. Als dergelijke voorgestelde wijzigingen extra kosten met zich meebrengen, heeft het bedrijf het recht om verdere betaling te vragen om dergelijke kosten te dekken. De klant stemt ermee in dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor eventuele wijzigingen die door een derde partij zijn aangebracht, voor of nadat het definitieve bewijs door de klant is ondertekend.
 16. Elke door het Bedrijf gegeven indicatie van de duur van een project moet door de Klant als een schatting worden beschouwd. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor projectoverschrijdingen, ongeacht de oorzaak.
 17. Het Bedrijf zal betaling eisen bij de voltooiing van ontwikkelingsmijlpalen wanneer het project een aanzienlijke ontwikkelingstijd vergt om te implementeren. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om dergelijke ontwikkelingsmijlpalen en het te betalen bedrag voor elke mijlpaal te definiëren.
 18. Het bedrijf levert het voltooide project aan de klant door middel van een door het bedrijf geselecteerde methode. Als de klant vereist dat het voltooide project op een bestandsserver wordt geladen met behulp van het File Transfer Protocol (FTP), is de klant ervoor verantwoordelijk dat de beoogde bestandsserver of schijfruimte op de fileserver correct is geconfigureerd.
 19. Na voltooiing van het project zal het Bedrijf eisen dat het definitieve bewijs wordt ondertekend door de Klant. Als de klant zich afmeldt, wordt het bedrijf ontheven van verdere werkzaamheden in verband met het project.
 20. De Klant verbindt zich ertoe alle inhoud en materialen die nodig zijn voor het project en in de gevraagde formaten aan het Bedrijf te leveren vóór aanvang van het project. Waar dit niet mogelijk is, zal de klant dergelijke uitstekende inhoud en materialen binnen 7 dagen na de start van het project aan het bedrijf leveren. De Klant zal het Bedrijf (zo snel mogelijk) schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele vertragingen bij het leveren van inhoud en materialen die nodig zijn voor het project en het Bedrijf voorzien van een herzien tijdschema voor het leveren van dergelijke inhoud en materialen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor vertragingen, gemiste mijlpalen (indien gespecificeerd in het project) of extra kosten die zijn gemaakt als gevolg van de late levering of niet-levering van inhoud en materialen door de klant, indien vereist door het bedrijf voor het project.
 21. Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige beeldkwaliteit die de Klant later als onaanvaardbaar beschouwt. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van afbeeldingen die de klant wil laten scannen van gedrukte materialen. Er kunnen extra kosten worden gemaakt voor alle noodzakelijke acties, inclusief maar niet beperkt tot fotografie en art direction, fotografie-zoekopdrachten, mediaconversie, digitale beeldverwerking of gegevensinvoerdiensten.
 22. Het bedrijf zal in zijn ontwerpen geen tekst, afbeeldingen of andere gegevens opnemen die naar zijn mening immoreel, aanstootgevend, obsceen of illegaal zijn. Al het reclamemateriaal moet voldoen aan alle normen die zijn vastgesteld door alle relevante instanties voor reclamenormen. Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om ingezonden materiaal te weigeren zonder opgaaf van reden. Als het bedrijf te goeder trouw afbeeldingen en/of gegevens opneemt en vervolgens ontdekt dat deze in strijd zijn met zijn opnamebeleid of enige wet- of regelgeving, is de klant verplicht het bedrijf toe te staan ​​het aanstootgevende materiaal zonder belemmering of boete te verwijderen. Het bedrijf kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de opname van dergelijk materiaal.
 23. Tenzij anders overeengekomen tijdens de briefingfase, blijven alle geproduceerde illustraties eigendom van het bedrijf. Dit geldt niet voor geleverde of gekochte fotografie en/of merkafbeeldingen die al dan niet door het bedrijf zijn geproduceerd. Alle intellectuele eigendomsrechten worden door het bedrijf behouden op al het ontwerpwerk, ontwerpconcepten/-ideeën, inclusief woorden, afbeeldingen, ideeën, beelden en illustraties, tenzij specifiek schriftelijk vrijgegeven. Intellectuele eigendomsrechten op het artwork worden in licentie gegeven voor gebruik aan de klant op basis van het feit dat het artwork op geen enkele manier of vorm mag worden gewijzigd, hergebruikt of herverdeeld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. Als een keuze van ontwerpconcepten wordt gepresenteerd, wordt slechts één concept geacht door het Bedrijf te zijn gegeven als uitvoering van het Contract. Alle andere ontwerpconcepten blijven eigendom van het bedrijf, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat deze regeling is gewijzigd. Door tekst, afbeeldingen en andere gegevens aan het bedrijf te leveren voor opname in het artwork of ander medium van de klant, verklaart de klant dat hij over de juiste intellectuele eigendomsrechten beschikt. Het eigendom van dergelijke materialen blijft bij de Klant of de rechtmatige eigenaar van de Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant is ook verantwoordelijk voor het regelen, voorafgaand aan de publicatie, van de noodzakelijke juridische goedkeuring van materialen. Indien het Bedrijf of de Klant een afbeelding, tekst, gegevens, audioclip of enig ander bestand levert voor gebruik in een website, multimediapresentatie, drukwerk, tentoonstelling, advertentie of enig ander medium waarvan wordt aangenomen dat het vrij is van auteursrechten en royalty’s, die vervolgens blijkt dergelijke beperkingen op het gebruik van auteursrechten of royalty’s te hebben, stemt de klant ermee in het bedrijf toe te staan ​​het aanstootgevende materiaal zonder belemmering of boete te verwijderen en/of te vervangen. Het bedrijf kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het opnemen van dergelijk materiaal. De Klant stemt ermee in om het Bedrijf volledig schadeloos te stellen en vrij te houden van schade in alle claims die voortvloeien uit het feit dat de Klant niet alle vereiste toestemmingen voor intellectuele eigendomsrechten heeft verkregen.
 24. De acceptatieprocedure is als volgt:
  (a) wanneer het Bedrijf het werk als voltooid beschouwt, zal de Klant hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gesteld;
  (b) de Klant heeft vanaf de kennisgeving zeven dagen de tijd om een ​​beoordeling van het werk uit te voeren en het Bedrijf op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die nodig zijn om eventuele fouten te corrigeren;
  (c) de Vennootschap zal de overeengekomen wijzigingen binnen veertien dagen uitvoeren. De Klant heeft dan nog eens zeven dagen om de wijzigingen in het werk te beoordelen en het Bedrijf op de hoogte te stellen van eventuele fouten in de wijzigingen;
  (d) na deze periode wordt het werk als geaccepteerd beschouwd, volledige betaling is verschuldigd en de
  Klant wordt gefactureerd voor de openstaande kosten;
  (e) eventuele aanvullende wijzigingen zijn dan verschuldigd.
 25. De Klant betaalt de kosten voor het grafisch ontwerp en de brandingdiensten aan het Bedrijf (waarbij de betalingstermijn essentieel is) als volgt:
  (a) de Klant zal vóór aanvang van de uitvoering van de Diensten een niet-restitueerbare aanbetaling aan het Bedrijf doen. De aan de Maatschappij te betalen waarborg bedraagt ​​50 % van (b) de kosten, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen door de Maatschappij; en
  de laatste 50% van de kosten is verschuldigd bij aanvaarding overeenkomstig clausule 24 hierboven.
 26. Bij het verstrijken of beëindigen van het contract zullen alle voltooide delen van het project die al aan de klant zijn geleverd of testvoorbeelden van het project waarvoor de klant nog niet heeft betaald, worden teruggestuurd naar het bedrijf. De Klant zal voorts geen kopieën van het geretourneerde project, delen daarvan of proefexemplaren van het project behouden.
 27. Al het werk is gebaseerd op de antwoorden van de klant op de vragenlijst die aan de klant is verstrekt voordat met het werk wordt begonnen; de antwoorden van de klant omvatten in wezen de ‘opdracht’ aan het bedrijf en als de klant deze opdracht vervolgens substantieel wijzigt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen.
 28. Waar het bedrijf diensten voor zoekmachineoptimalisatie aan de klant moet leveren:
  Het bedrijf zal de website promoten in overeenstemming met het dienstenpakket dat door de klant is gekocht.
 29. De beoogde zoekmachine is Google, tenzij anders vermeld.
 30. Het bedrijf zal naar eigen goeddunken geschikte woordenreeksen kiezen om in de zoekmachine naar te zoeken en de positie in de resultaten die met deze woorden worden verkregen, zal worden gebruikt voor het beoordelen van vermeldingen in zoekmachines. Een vermelding is waar de zoekmachine wordt ondervraagd met de door het bedrijf gekozen woorden en het adres van de website of een link naar dat adres verschijnt in de geretourneerde resultaten. De door het Bedrijf gekozen woorden zullen een testzin zijn. Hoewel het websiteadres, of links naar dat adres, worden weergegeven bij het zoeken naar verschillende woorden, bevatten rapporten slechts één testzin.
 31. Het bedrijf zal pagina’s op de website optimaliseren voor de zoekmachine, in overeenstemming met de relevante beschrijving van het servicepakket (waaronder mogelijk het toevoegen, verwijderen en/of wijzigen van tekst, afbeeldingen, pagina’s, metatags, titels, mark-ups, stijl sheets, scripts, interne en externe links en websitestructuur).
 32. De Klant moet het Bedrijf voorzien van inloggegevens (FTP gebruikersnaam en wachtwoord) om het Bedrijf toegang te geven tot de Website. Het bedrijf zal de inloggegevens geheim houden. De klant moet zijn webmaster of iemand anders die toegang heeft tot de website informeren dat het bedrijf zoekmachineoptimalisatiediensten op de website zal uitvoeren.
 33. De Klant begrijpt dat de zoekmachine een onafhankelijk bedrijf is dat sites selecteert en rangschikt op basis van zijn eigen criteria en dat de Klant daarom, om een ​​hoge ranking te verkrijgen, de aanbevelingen van het Bedrijf moet volgen voor het optimaliseren van de Website voor zoekmachinevermelding. Als de klant de aanbevelingen van het bedrijf niet opvolgt, zullen de door het bedrijf behaalde resultaten aanzienlijk minder belangrijk zijn dan anders zou worden bereikt.
 34. De klant zal het bedrijf helpen ervoor te zorgen dat het bedrijf onbeperkt de mogelijkheid heeft om de structuur en inhoud van de webpagina’s van de klant te optimaliseren. Dergelijke veranderingen hebben over het algemeen een minimale visuele impact. Het bedrijf zal rechtstreeks met de klant samenwerken om de oorspronkelijke look en feel van de website te behouden.
 35. Wanneer wijzigingen aan de website die door het bedrijf of op aanbeveling van het bedrijf zijn aangebracht, worden gewijzigd, ongedaan gemaakt of verwijderd, moet de klant het bedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Het bedrijf kan extra kosten in rekening brengen voor herstel- en herstelwerkzaamheden.
 36. De klant zal het bedrijf helpen ervoor te zorgen dat het bedrijf onbeperkt de mogelijkheid heeft om de structuur en inhoud van de webpagina’s van de klant te optimaliseren. Dergelijke veranderingen hebben over het algemeen een minimale visuele impact. Het bedrijf zal rechtstreeks met de klant samenwerken om de oorspronkelijke look en feel van de website te behouden.
 37. Wanneer wijzigingen aan de website die door het bedrijf of op aanbeveling van het bedrijf zijn aangebracht, worden gewijzigd, ongedaan gemaakt of verwijderd, moet de klant het bedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Het bedrijf kan extra kosten in rekening brengen voor herstel- en herstelwerkzaamheden.
 38. De Klant zal het Bedrijf voorzien van:
  (a) de mogelijkheid om toegang te krijgen tot en wijzigingen aan te brengen aan de website (of, waar het bedrijf ermee instemt, zal de klant onmiddellijk alle door het bedrijf gevraagde wijzigingen aan de website aanbrengen);
  (b) hulp bij het bepalen van de juiste trefwoorden en sleutelzinnen die moeten worden getarget met behulp van de Services;
  (c) directe toegang tot alle bestaande analytische gegevens met betrekking tot de website, zoals gegevens over verwijzingsbronnen, bezoekersactiviteit, websitegebruik, conversieratio’s en soortgelijke gegevens.
 39. De Klant verleent het Bedrijf een niet-exclusieve licentie om de Website te gebruiken in de mate die het Bedrijf nodig heeft om zijn verplichtingen na te komen en zijn rechten uit hoofde van het Contract uit te oefenen.
 40. Wanneer het Bedrijf de Website wijzigt tijdens het leveren van de Diensten, verleent het Bedrijf hierbij aan de Klant een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om dergelijke wijzigingen in verband met de Website te gebruiken.
 41. De Klant erkent dat:
  (a) de algoritmen van zoekmachines zullen van tijd tot tijd veranderen, wat van invloed kan zijn op de positie van de website op de resultatenpagina’s van zoekmachines, en het bedrijf heeft geen controle over dergelijke wijzigingen;
  (b) het kan vele maanden duren voordat de Diensten significante effecten hebben op de positie van een Website op de resultatenpagina’s van zoekmachines;
  (c) promotie van sites voor zoekmachineoptimalisatie is een doorlopende taak en als de Klant het Contract beëindigt en/of stopt met het promoten van de Website, zal dat waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op de effecten van de Diensten;
  (d) het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen aan de Website die zijn aangebracht door de Klant of een derde partij die wijzigingen ongedaan maken of uitvoeren die door het Bedrijf zijn aangebracht aan de Website als onderdeel van de Diensten;
  (e) de promotie van de Website kan leiden tot hogere verkeersniveaus en hogere bandbreedtevereisten voor de Website, en de Klant is verantwoordelijk voor het regelen en betalen van dergelijke vereisten;
  (f) niettegenstaande de Diensten, kunnen de rankings van de zoekresultatenpagina’s van de Website en de verkeersniveaus zowel afnemen als toenemen;
  (g) het is niet mogelijk om garanties te geven voor een specifiek resultaat op de zoekmachine, noch kan het Bedrijf het niveau van toegenomen verkeer of verkoop kwantificeren of een gegarandeerde positionering geven als resultaat van de Diensten; en
  (h) het Bedrijf is geen eigenaar van of beheert enige directory’s waaraan de Website kan worden toegevoegd, en er zullen geen terugbetalingen worden gedaan in het geval van een weigering om de Website op te nemen in een directory-database.
 42. De diensten voor zoekmachineoptimalisatie worden geleverd voor een dergelijke minimumperiode en kunnen alleen worden beëindigd na een opzegtermijn die door het Bedrijf is bepaald, onder voorbehoud van eerdere beëindiging op grond van artikel 12.
  Waar het bedrijf pay-per-click-services aan de klant moet leveren:
 43. De Klant zal bieden op de rangschikking of een vermelding die wordt weergegeven in de zoekresultaten die door het Bedrijf zijn gegenereerd als reactie op een zoekterm die nauw overeenkomt met het onderwerp van de zoekvermelding. Het bedrag van het bod van de klant bepaalt de positie van zijn advertentie in een lijst met zoekresultaten.
 44. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook zoektermen, beschrijvingen, aanbiedingen en biedingen te weigeren, af te wijzen, te annuleren, te verwijderen, te bewerken of te wijzigen.
 45. De Klant dient alleen zoektermen, titels en beschrijvingen in te dienen bij het Bedrijf die relevant zijn voor de Website. Als enige informatie op de website verandert, moet de klant zijn zoektermen en beschrijvingen bijwerken om zowel actueel als nauwkeurig te zijn. Alle ingediende zoektermen en beschrijvingen worden beoordeeld op relevantie door het personeel van het bedrijf en kunnen worden verwijderd of afgewezen. Er wordt geen restitutie verleend voor kosten die op een account zijn gemaakt als gevolg van het indienen van irrelevante woorden bij het Bedrijf.
 46. De Klant stemt ermee in Google te betalen op basis van de kosten van doorklikken door gebruikers op een zoekvermelding, en stemt er ook mee in maandelijkse beheerkosten aan het Bedrijf te betalen.
 47. Het aantal doorkliks wordt gemeten door online rapportagesystemen die door het Bedrijf worden gebruikt en de Klant erkent dat gegevens die door deze software worden gegenereerd de definitieve en enige maatstaf zijn voor het aantal doorkliks.
 48. De Klant wordt maandelijks gefactureerd voor elke afgeleverde klik. De kosten per klik zijn afhankelijk van de gebruikte zoektermen.
 49. Maandelijkse rapporten worden per e-mail naar de Klant verzonden. Als de Klant het Contract beëindigt, zal het Bedrijf alle aangemaakte campagnes verwijderen of pauzeren.
 50. Pay-per-click-services worden geleverd zonder garantie met betrekking tot het aantal click-throughs per zoekvermelding dat wordt geleverd en het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige vertraging bij het wijzigen van een bod door de klant.
 51. Het Bedrijf garandeert niet dat de zoekvermeldingen van het Bedrijf beschikbaar of weergegeven zullen worden. Het formaat en de stijl van de vermelding van de klant kunnen variëren en het bedrijf doet geen uitspraken over het formaat en de stijl van zoekvermeldingen.
 52. De pay-per-click-services worden geleverd voor een dergelijke minimumperiode en kunnen alleen worden beëindigd met een opzegtermijn die door het Bedrijf is bepaald, onder voorbehoud van eerdere beëindiging op grond van artikel 12.
  Waar het bedrijf beheerdiensten voor sociale media aan de klant moet leveren:
 53. Het Bedrijf voltooit een eerste set-up van de campagne op basis van de sociale media-accounts in het door de Klant gekozen pakket. Waar nodig zullen ontwerpen ter goedkeuring van de Klant worden gemaakt die de stijl van de Website en de huisstijl van het bedrijf aanvullen.
 54. Zodra de eerste set-up is goedgekeurd door de Klant, worden er sociale media-accounts aangemaakt voor elk van de sociale media-pagina’s van de Klant en worden de inloggegevens naar de Klant verzonden zodra de pagina’s zijn gebouwd en voltooid.
 55. Het bedrijf zal ervoor zorgen dat de inhoud van de klant wordt geoptimaliseerd en gesyndiceerd naar blogzoekmachines. De Klant kan bloginhoud aan het Bedrijf leveren in een Word-document; het bedrijf zal de bloginhoud optimaliseren en uploaden, en de blog bovendien distribueren naar sociale media en social bookmarking-eigenschappen en portals. De klant moet het bedrijf ook voorzien van het laatste nieuws, nieuwe producten, promoties en al het andere waarvan de klant vindt dat het moet worden gepubliceerd. Als de klant niet in staat is om de inhoud op regelmatige basis te leveren, kan het bedrijf een betaalde copywritingservice aanbieden.
 56. Google Analytics moet mogelijk aan de website worden toegevoegd als dit nog niet is ingesteld en social media-tracking wordt aan het account toegevoegd om volledige tracking van de sociale media-distributie mogelijk te maken. Deze wordt apart in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 57. De Klant dient het Bedrijf volledige FTP-toegang tot de Website te verlenen. Verwijdering of beperking van toegang kan het Bedrijf ontheffen van zijn verplichtingen onder het Contract; of, in het geval dat de Klant het Bedrijf geen volledige FTP-toegang kan of wil geven, zal het Bedrijf de Klant instructies geven over het invullen van de conversietracering van de Klant op de Website.
 58. Het bedrijf zal sociale media-accountprofielen opzetten zoals overeengekomen bij de start van het project.
 59. Het Bedrijf zal de accounts waar nodig integreren in de Website.
 60. In eerste instantie zal het hoofddoel van het Bedrijf zijn om de sociale media-accounts op te bouwen en te integreren in de Website.
 61. Vervolgens zal het Bedrijf de inhoud van de Klant optimaliseren en distribueren naar de relevante sociale media-accounts, afhankelijk van de inhoud die de Klant naar het Bedrijf stuurt.
 62. Het Bedrijf zal de Klant voorzien van een maandelijks activiteitenrapport, dat alle aanbevelingen zal bevatten waarvan het Bedrijf denkt dat deze de campagne en het genereren van verkeer naar de Website ten goede zullen komen.
 63. Als de Klant wil dat het Bedrijf nieuwe producten en diensten op de markt brengt, kan het opzetten van dit onderdeel van de campagne extra opzetkosten met zich meebrengen.
 64. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd wijzigingen aan de Website aanbevelen om de conversieratio, het bouncepercentage of de effectiviteit van de campagne te verbeteren; het bedrijf zal altijd een prijsopgave doen van de klant voor meerwerk en zal alleen doorgaan met de goedkeuring van de klant.
 65. De beheerservices voor sociale media worden geleverd voor een minimale periode en kunnen alleen worden beëindigd na een opzegtermijn die door het bedrijf is bepaald, onder voorbehoud van eerdere beëindiging op grond van artikel 12.
  Waar het bedrijf website-hostingservices aan de klant moet leveren:
 66. Het Bedrijf zal de Klant hostingcapaciteit ter beschikking stellen op een gedeelde of een dedicated server die in alle materiële opzichten voldoet aan de eisen van de Klant.
 67. Het gebruik van hostingbronnen door de Klant is onderworpen aan de voorwaarde dat dergelijk gebruik redelijk is; elk overmatig gebruik (zoals bepaald door het Bedrijf) wordt geacht in strijd te zijn met deze Voorwaarden.
 68. Het Bedrijf kan vaststellen dat een Klant serverbronnen zodanig gebruikt dat de Klant het risico loopt de serverprestaties en -bronnen voor andere klanten in gevaar te brengen. In een dergelijk geval behoudt het bedrijf zich het recht voor om de website onmiddellijk op te schorten of de website te blijven hosten, maar van de klant een extra vergoeding te eisen.
 69. Het Bedrijf zal alle redelijke inspanningen leveren om te reageren op de melding door de Klant van onderbrekingen of andere problemen en om eventuele problemen met redelijke toewijding op te lossen.
 70. De Vennootschap staat niet in voor of is niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen in de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening of van de telecomverbinding met de server die door een derde partij wordt geleverd.
 71. Als de service wordt opgeschort of onderbroken, zal het Bedrijf alle redelijke inspanningen leveren om de service met minimale vertraging te herstellen, maar het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verloren, beschadigde of vernietigde gegevens als gevolg van een opschorting of onderbreking.
 72. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor serveruitvaltijd of onderbrekingen van de dienstverlening veroorzaakt door omstandigheden waarover het Bedrijf geen controle heeft.
 73. De Klant verbindt zich ertoe dat de Website niet direct of indirect zal worden gebruikt voor enig onwettig doel. Onder onwettige doeleinden wordt verstaan, maar niet beperkt tot:
  (a) civielrechtelijke en strafrechtelijke inbreuken op auteursrechten en handelsmerken;
  (b) verzending of weergave of plaatsing van onfatsoenlijk, obsceen of pornografisch materiaal;
  (c) het plegen van een strafbaar feit (inclusief opzettelijke overdracht van computervirussen) onder de Computer Misuse Act 1990 of soortgelijke wetgeving in welk land dan ook;
  (d) elke verzending of weergave of plaatsing van materiaal dat lasterlijk, aanstootgevend of beledigend of bedreigend is;
  (e) gebruik van de website op een manier die een schending of inbreuk vormt op de rechten van een individu, bedrijf of bedrijf binnen de Europese Unie en elders, voor alle duidelijkheid inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van materialen, foto’s en/of afbeeldingen zonder voorafgaande toestemming van een relevante derde partij;
  (f) het gebruik van de website voor doeleinden die over het algemeen als onaanvaardbaar worden beschouwd, waaronder spamming, hacking, phreaking, wachtwoordkraken, illegale software, ROMS, emulators of IP-spoofing of het verstrekken van “links” of “how to”-informatie naar dergelijk materiaal .
 74. De Klant zal het Bedrijf schadeloos stellen voor alle verliezen en kosten die het Bedrijf kan oplopen als gevolg van een schending van clausule 71 hierboven.
 75. De Klant zal ervoor zorgen dat de Website voldoet aan de wet- en regelgeving en vereisten van elk land van waaruit deze toegankelijk is.
 76. Als het Bedrijf redelijke gronden heeft om aan te nemen dat er een schending van deze Voorwaarden is of kan zijn, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om alle communicatie die via de server verloopt te controleren.
 77. Als de website wordt gebruikt voor onwettig gebruik, kan het bedrijf de service onmiddellijk opschorten of beëindigen en op hetzelfde moment dat de opschorting of beëindiging plaatsvindt, zal het bedrijf de klant hiervan op de hoogte stellen. In geval van opschorting of beëindiging behoudt het bedrijf zich het recht voor om alle bestanden van de klant (inclusief webpagina’s) zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.
 78. Het Bedrijf zal de Klant adviseren bij het selecteren van domeinnamen en kan optreden als agent van de Klant bij het registreren van deze tegen de door het Bedrijf vermelde tarieven, maar kan niet garanderen dat een bepaalde naam beschikbaar zal zijn. De Klant is gebonden aan de standaardvoorwaarden van de naamgevende autoriteit. Het bedrijf geeft geen garantie dat een domeinnaam geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Verlengingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant en daarom aanvaardt het Bedrijf geen verantwoordelijkheid als een domein niet opnieuw wordt geregistreerd. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor alle administratieve werkzaamheden die verband houden met daaropvolgende hosting- of domeinnaamoverdrachten naar de faciliteiten van het Bedrijf. Waar het bedrijf optreedt als de registratieagent van de klant, worden domeinnamen geregistreerd door het bedrijf en ook geregistreerd op het huidige adres van het bedrijf. Hoewel de domeinnamen zijn geregistreerd bij het bedrijf, is de klant de wettelijke eigenaar van het domein en als de klant verzoekt om gegevens te wijzigen of het domein naar een andere locatie te verhuizen, zal het bedrijf dit binnen een redelijke termijn doen. Alle kosten die gepaard gaan met detailwijzigingen en domeinverhuizingen zijn voor rekening van de Klant.
 79. Op verzoek van de Klant zal het Bedrijf een e-mailaccount op het domein ter beschikking stellen binnen de vermelde kosten (of als alternatief kan doorsturen naar een bestaand e-mailaccount elders worden geregeld).
 80. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor downtime van de e-mailserver of onderbrekingen van de dienstverlening. E-mailaccounts mogen niet worden gebruikt voor “spam”-e-mailbewerkingen.
 81. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen of oplossen van problemen met de internetbreedbandfaciliteit van de klant, die de internetverbinding en uitgaande mailserver van de klant levert. Dit is de verantwoordelijkheid van de individuele ISP van de klant, die normaal gesproken de juiste telefonische ondersteuning biedt.
 82. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de website of het mediaproduct in toekomstige promoties op te nemen zonder voorafgaande toestemming te vragen.
 83. De Klant verleent het Bedrijf een niet-exclusieve licentie om de Website te gebruiken in de mate die het Bedrijf nodig heeft om zijn verplichtingen na te komen en zijn rechten uit hoofde van het Contract uit te oefenen.
 84. Het bedrijf kan de website-hostingservices stopzetten zonder aansprakelijkheid jegens de klant als de bevoegdheid van het bedrijf om de website-hostingservices te leveren, wordt stopgezet of opgeschort.
 85. De website-hostingservices worden geleverd voor een dergelijke minimumperiode en kunnen alleen worden beëindigd na een opzegtermijn zoals bepaald door het Bedrijf, onder voorbehoud van eerdere beëindiging op grond van artikel 12.
  Waar het bedrijf direct mail-diensten aan de klant moet leveren:
 86. Het Contract is bedoeld voor de verzending van direct marketingmateriaal. Indien de Klant van het Bedrijf verlangt dat het materiaal in delen verzendt, wordt elke verzending geacht een afzonderlijk contract te vormen.
 87. Elke prijsopgave is onder voorbehoud van het zien van materialen, hun geschiktheid en eventuele kunstwerken die door de Klant aan het Bedrijf moeten worden geleverd. De tarieven die in elke offerte van het bedrijf worden vermeld, zijn gebaseerd op een uniforme kwaliteitscontrole van het materiaal. Elke variatie in kwaliteit geeft het Bedrijf het recht om zijn prijzen te variëren om de bijkomende kosten weer te geven. De Contractprijs is exclusief kosten van vervoer of post, de kosten van opslag/verwijdering van materiaal en eventuele andere zaken, die allemaal extra in rekening worden gebracht. Het Bedrijf kan elke verzending van materiaal factureren wanneer de Klant verlangt dat de verzending in gedeelten plaatsvindt. Als het bedrijf namens de klant verzendkosten maakt, worden die kosten apart in rekening gebracht. In het geval van een wijziging van het contract waarmee het bedrijf op verzoek van de klant heeft ingestemd of als de instructies van de klant onjuist of onvoldoende zijn, heeft het bedrijf het recht om de prijs van het contract aan te passen om de gemaakte kosten weer te geven en om de levering of levering aan te passen. mailingsdata zoals van toepassing. Geen enkele wijziging is bindend voor het Bedrijf tenzij deze schriftelijk door het Bedrijf is bevestigd.
 88. Onverminderd andere rechtsmiddelen, heeft het bedrijf een pandrecht op alle materialen en eigendommen van de klant die in het bezit van het bedrijf zijn met betrekking tot alle uitstaande schulden van de klant.
 89. Alle overtollige materialen die door de Klant zijn geleverd, worden alleen geretourneerd na voltooiing van het Contract als ze meer dan 10% van de bestelhoeveelheid bedragen, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen en de Klant zal de volledige kosten van het ophalen/bezorgen van de overtollige materialen betalen.
 90. De gespecificeerde tijd voor het verzenden van materiaal door het Bedrijf, dat niet van essentieel belang zal zijn tenzij anders schriftelijk bevestigd door de partijen, is afhankelijk van de ontvangst door het Bedrijf van alle informatie en materialen om door te gaan met het Contract en om te voldoen aan alle toepasselijke overheids- of andere toestemmingen. Het bedrijf heeft het recht om standtijd in rekening te brengen als de levering van materialen wordt vertraagd om welke reden dan ook buiten de redelijke controle van het bedrijf en waardoor het bedrijf extra kosten moet maken, hetzij in de vorm van opslagkosten, verwijderingskosten of arbeidskosten.
 91. Het is de verplichting van de Klant om te verzekeren tegen verlies van materiaal, of het nu verloren is gegaan tijdens verzending naar het Bedrijf, terwijl het in bewaring is bij het Bedrijf of na verzending door het Bedrijf naar Royal Mail of een andere derde partij. Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies, de diefstal of de vernietiging van materiaal geleverd door de klant, waarbij het risico te allen tijde bij de klant blijft.
 92. Indien de verzending moet plaatsvinden via de eigen postrekening van het Bedrijf, zullen de verzendkosten uiterlijk 48 uur voor aanvang van de verzending per telegrafische overboeking worden betaald. Als de verzendkosten niet binnen de gestelde termijn zijn betaald, heeft het bedrijf het recht de verzending achterwege te laten. Wanneer de verzendkosten lager zijn dan het bedrag dat via telegrafische overboeking is betaald, zal het bedrijf de resterende bedragen aan de klant terugbetalen of de klant een tegoed verstrekken voor de volgende postorders via de rekening van het bedrijf.
 93. De Klant zal:
  (a) het Bedrijf voorzien van een gewaarmerkte kopie van al het advertentiemateriaal of ander materiaal dat bedoeld is om te worden ingesloten bij materiaal dat door het Bedrijf is opgesteld;
  (b) ervoor te zorgen dat alle door haar verstrekte informatie of materiaal voldoet aan alle toepasselijke wettelijke vereisten (inclusief Verordening (EU) 2016/679)
 94. De Klant zal het Bedrijf vrijwaren van alle kosten, claims, aansprakelijkheden, boetes en onkosten die het Bedrijf kan oplopen wegens:
  (a) van het feit dat het werk van de Klant onwettig of onwettig is, of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of dat lasterlijk of obsceen is of waarvan de verspreiding in strijd kan zijn met post- of andere regelgeving of dat in strijd is met enige handelsbeschrijving of andere wetgeving; of
  (b) van enig computervirus dat is opgenomen in door de Klant verstrekte computergegevens.
 95. Het Bedrijf heeft het recht om op verzoek van de instantie die de Kwaliteitsnorm voor Postproductie beheert of een daaropvolgend accreditatieschema, die instantie monsters te verstrekken van mailings met betrekking tot het Contract.
 96. De direct mail-diensten worden geleverd voor een dergelijke minimumperiode en kunnen alleen worden beëindigd met inachtneming van de opzegtermijn die door het Bedrijf is bepaald, onder voorbehoud van eerdere beëindiging op grond van artikel 12.

5. Onze prijzen:

 1. Prijzen voor de Diensten, ongeacht de prijs, zijn gebaseerd op voorwaarden die gelden op de datum van levering en kunnen worden gewijzigd. De effectieve prijs voor de Diensten is de prijs die door het Bedrijf is bevestigd in zijn schriftelijke kennisgeving van aanvaarding van de bestelling van de Klant. In voorkomend geval worden de Diensten in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende uurtarieven van het Bedrijf.
 2. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, door de Klant hiervan op elk moment voorafgaand aan de levering van de Diensten op de hoogte te stellen, de prijs van de Diensten te verhogen om eventuele verhogingen van de kosten voor het Bedrijf weer te geven die te wijten zijn aan factoren buiten de controle van het Bedrijf. Bedrijf (zoals, maar niet beperkt tot, valutaschommelingen, valutaregulering, elke verhoging van de arbeidskosten, materiaal- of andere productiekosten), elke wijziging in leveringsdata, hoeveelheden of specificaties voor de Diensten die door de Klant wordt gevraagd , of enige vertraging veroorzaakt door instructies van de Klant of het nalaten van de Klant om het Bedrijf adequate, nauwkeurige of volledige informatie of instructies te geven.
 3. Tenzij anders vermeld, is de vermelde prijs exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die in rekening wordt gebracht tegen het tarief dat van toepassing is op de aanvangsdatum van de uitvoering van de Diensten.
  De prijs van de Diensten is exclusief gemaakte kosten (inclusief maar niet beperkt tot reizen, fotografie, copywriting, stockfoto’s, koeriersdiensten en andere redelijke kosten, lasten en uitgaven) die afzonderlijk aan het Bedrijf in rekening worden gebracht.
 4. Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens de Klant als het Bedrijf er om welke reden dan ook niet in is geslaagd de Diensten volledig te leveren, op voorwaarde dat het Bedrijf al het redelijke heeft gedaan om een ​​dergelijk verzuim te verhelpen en de Klant aansprakelijk blijft voor het betalen van alle van de kosten voor de Diensten aan het Bedrijf ondanks een dergelijke mislukking.
 5. Elke afstandsverklaring of verlaging van een prijs is alleen van toepassing indien schriftelijk overeengekomen door het Bedrijf.

6. Onze prestaties:

 1. Hoewel het Bedrijf zich inspant om de Diensten te leveren in overeenstemming met de eisen van de Klant, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enige vertraging in de levering van de Diensten, ongeacht de oorzaak.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door het Bedrijf, vindt de uitvoering van de Diensten plaats in de vestigingsplaats van het Bedrijf.
 3. Het Bedrijf kan de Diensten in afzonderlijke tranches uitvoeren. Elke afzonderlijke tranche wordt gefactureerd en betaald in overeenstemming met de bepalingen van het Contract.
 4. Elke tranche is een afzonderlijk contract.
 5. De Klant zal niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, op enig moment handelen voor eigen rekening van de Klant, namens of met een andere persoon (inclusief elke persoon die de Klant opdracht geeft om namens hem te handelen), op geen enkel moment vanaf de datum van eerste levering van de Diensten tot het verstrijken van 6 maanden na de laatste datum van levering van de Diensten, het Bedrijf vragen of weglokken of de diensten van elke persoon die is of is ingeschakeld als werknemer, adviseur of onderaannemer van het Bedrijf bij het verlenen van de Diensten.
 6. Elke toestemming die door het Bedrijf wordt gegeven in overeenstemming met clausule 5.6, is afhankelijk van de betaling door de Klant aan het Bedrijf van een bedrag gelijk aan 15% van de dan geldende jaarlijkse vergoeding van de werknemer, consultant of onderaannemer van het Bedrijf.
 7. Voor bepaalde Diensten is in artikel 3 aangegeven dat er een minimumperiode aan verbonden is. Als het Bedrijf de Klant informeert dat voor Diensten (anders dan die vermeld in clausule 3) een minimumperiode geldt, dan zullen die Diensten worden verleend voor een dergelijke minimumperiode en kunnen ze alleen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald door de Bedrijf, onder voorbehoud van eerdere beëindiging.

7. Vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten:

 1. Hoewel het Bedrijf zich inspant om de Diensten te leveren in overeenstemming met de eisen van de Klant, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enige vertraging in de levering van de Diensten, ongeacht de oorzaak.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door het Bedrijf, vindt de uitvoering van de Diensten plaats in de vestigingsplaats van het Bedrijf.
 3. Het Bedrijf kan de Diensten in afzonderlijke tranches uitvoeren. Elke afzonderlijke tranche wordt gefactureerd en betaald in overeenstemming met de bepalingen van het Contract.
 4. Elke tranche is een afzonderlijk contract.
 5. De Klant zal niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, op enig moment handelen voor eigen rekening van de Klant, namens of met een andere persoon (inclusief elke persoon die de Klant opdracht geeft om namens hem te handelen), op geen enkel moment vanaf de datum van eerste levering van de Diensten tot het verstrijken van 6 maanden na de laatste datum van levering van de Diensten, het Bedrijf vragen of weglokken of de diensten van elke persoon die is of is ingeschakeld als werknemer, adviseur of onderaannemer van het Bedrijf bij het verlenen van de Diensten.
 6. Elke toestemming die door het Bedrijf wordt gegeven in overeenstemming met clausule 5.6, is afhankelijk van de betaling door de Klant aan het Bedrijf van een bedrag gelijk aan 15% van de dan geldende jaarlijkse vergoeding van de werknemer, consultant of onderaannemer van het Bedrijf.
 7. Voor bepaalde Diensten is in artikel 3 aangegeven dat er een minimumperiode aan verbonden is. Als het Bedrijf de Klant informeert dat voor Diensten (anders dan die vermeld in clausule 3) een minimumperiode geldt, dan zullen die Diensten worden verleend voor een dergelijke minimumperiode en kunnen ze alleen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald door de Bedrijf, onder voorbehoud van eerdere beëindiging.

8. Klantbetaling:

 1. Behoudens eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen het Bedrijf en de Klant, heeft het Bedrijf het recht om de Klant te factureren voor de prijs van de Diensten op of op enig moment na acceptatie van de bestelling van de Klant.
 2. Onder voorbehoud van eventuele specifieke vereisten voor een van de Services die worden beschreven in clausule 3, op voorwaarde dat de Klant referenties heeft ingediend die naar de mening van het Bedrijf bevredigend zijn, zijn de betalingsvoorwaarden netto 30 dagen vanaf de factuurdatum. In alle andere gevallen zullen betalingen vooraf worden gedaan na indiening door het Bedrijf van een pro-formafactuur.
 3. Het tijdstip van betaling van de prijs vormt de essentie van het Contract.
 4. Elke tranche is een afzonderlijk contract.
 5. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, inhouding of verrekening.
 6. Indien de Klant een factuur niet op de vervaldatum betaalt, heeft het Bedrijf het recht om:
  (a) naar eigen goeddunken rente in rekening brengen tegen een tarief van vijf procent (5%) per jaar boven de basisrentevoet, van tijd tot tijd berekend op dagelijkse basis (hetzij vóór of na een vonnis) totdat de volledige betaling is verricht ( een gedeelte van een maand voor de berekening van de rente gelijkstellen aan een volle maand);
  (b) de Klant alle kosten in rekening brengen die het Bedrijf heeft gemaakt tijdens het innen van uitstaande bedragen die aan het Bedrijf verschuldigd zijn door de Klant;
  (c) enige garantie opschorten voor de Diensten of andere diensten die door het Bedrijf aan de Klant worden geleverd, ongeacht of hiervoor is betaald;
  (d) elke door de Klant gedane betaling toe te eigenen aan de Diensten die het Bedrijf gepast acht;
  (e) elk bedrag dat het Bedrijf aan de Klant verschuldigd is, verrekenen met elk bedrag dat de Klant aan het Bedrijf verschuldigd is voor welke rekening dan ook;
  (f) het Contract beëindigen, of toekomstige prestaties van Services opschorten of annuleren; en
  (g) elke korting (indien van toepassing) aangeboden aan de klant annuleren.
 7. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om rente te vorderen onder EU-wetgeving.
 8. Alle betalingen die uit hoofde van het Contract aan het Bedrijf moeten worden betaald, worden ondanks enige andere bepaling onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging ervan.

9. Overmacht:

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de leveringsdatum van de Diensten uit te stellen, of om het Contract te annuleren of het volume van de door de Klant bestelde Diensten te verminderen (zonder aansprakelijkheid jegens de Klant) als het wordt verhinderd of vertraagd in de uitvoering bedrijfsactiviteiten (geheel of gedeeltelijk) als gevolg van omstandigheden buiten de redelijke controle van het bedrijf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, overheidsmaatregelen, oorlog of nationale noodsituaties, terroristische aanslagen, protesten, oproer, burgerlijke onlusten, brand, explosie, overstroming, epidemie, uitsluitingen, stakingen of andere arbeidsconflicten (al dan niet met betrekking tot het personeel van een van de partijen), of beperkingen of vertragingen bij vervoerders, of enig onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van voldoende of geschikte materialen, of het falen of ondergang van enige bevoorradingsbron.

10. Garantie:

 1. Het Bedrijf garandeert (behoudens de overige bepalingen van deze Voorwaarden) dat de Diensten met redelijke vaardigheid en zorg zullen worden uitgevoerd.
 2. De aansprakelijkheid van het Bedrijf op grond van clausule 1 is beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Diensten waarvan is vastgesteld dat ze niet met redelijke vaardigheid en zorg zijn uitgevoerd en die binnen de in clausule 3 vermelde periode aan het Bedrijf zijn meegedeeld.
 3. Elke tekortkoming in de uitvoering van de Diensten zal binnen 7 dagen na voltooiing van de uitvoering van de Diensten aan het Bedrijf worden gemeld; anders worden de Services als bevredigend beschouwd en worden er kosten in rekening gebracht voor extra herstelwerkzaamheden.
 4. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schending van enige garantie in clausule 1, indien:
  (a) het gebrek het gevolg is van inputmateriaal, instructies, specificaties of ontwerpen geleverd door de klant, of van enige andere oorzaak die niet te wijten is aan nalatigheid of verzuim van het bedrijf;
  (b) de volledige prijs voor de Diensten is niet betaald op het moment van betaling; of
  (c) het gebrek is van een type dat specifiek door het Bedrijf is uitgesloten door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 5. Indien het Bedrijf na onderzoek redelijkerwijs vaststelt dat een tekortkoming in de Diensten het gevolg is van, of wordt verontschuldigd door, een van de zaken waarnaar wordt verwezen in artikel 5, is de Klant aansprakelijk voor alle kosten die redelijkerwijs door het Bedrijf zijn gemaakt bij het onderzoeken hetzelfde en het bepalen van de oorzaak.

11. Uitsluiting aansprakelijkheid en vrijwaring:

 1. De volgende bepalingen beschrijven de volledige financiële aansprakelijkheid van het bedrijf (inclusief alle aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van zijn werknemers, agenten en onderaannemers) jegens de klant met betrekking tot:
  (a) elke schending van deze Voorwaarden;
  (b) elk gebruik door de Klant van een van de Diensten; en
  (c) elke verklaring, verklaring of onrechtmatig handelen of nalaten, met inbegrip van nalatigheid die voortvloeit uit of verband houdt met (d) het Contract.
 2. Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die door de Europese wetgeving worden geïmpliceerd, zijn, voor zover toegestaan ​​door de wet, uitgesloten van het Contract.
 3. Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van het Bedrijf uit of beperkt deze:
  (a) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf; of
  (b) op grond van sectie 2(3), Consumer Protection Act 1987; of
  (c) voor elke kwestie waarvan het onwettig zou zijn voor het Bedrijf om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten; of
  (d) voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
 4. Behoudens clausule 2 en clausule 3:
  (a) de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plicht), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, ontstaan ​​in verband met de uitvoering of beoogde uitvoering van het Contract, is beperkt tot de Contractprijs; en
  (b) het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens de Klant voor winstderving, verlies van zaken of uitputting van goodwill in elk geval, hetzij direct, indirect of gevolgschade, of claims voor gevolgschade van welke aard dan ook (ongeacht de oorzaak) die voortvloeien uit of in verband met het Contract.
 5. De ​​klant vrijwaart het bedrijf en houdt het bedrijf volledig en onmiddellijk gevrijwaard van alle directe, indirecte of gevolgaansprakelijkheid (deze drie termen omvatten, zonder beperking, winstderving, verlies van zaken, uitputting van goodwill en soortgelijke verliezen) , verlies, schade, letsel, kosten en uitgaven (inclusief juridische en andere professionele vergoedingen en onkosten) toegewezen aan of opgelopen of betaald door het bedrijf als gevolg van of in verband met een claim ingediend door of tegen het bedrijf met betrekking tot enige aansprakelijkheid , verlies, schade, letsel, kosten of uitgaven van welke aard dan ook en voor wie dan ook, voor zover dergelijke aansprakelijkheid, verlies, schade, letsel, kosten of uitgaven direct of indirect voortvloeien uit fraude, nalatigheid, niet-nakoming of vertraging van de Klant bij de uitvoering van een van zijn verplichtingen onder het Contract, op voorwaarde dat het Bedrijf dergelijke kosten, lasten en verliezen schriftelijk aan de Klant bevestigt.

12. Wijzigingen:

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande goedkeuring van of kennisgeving aan de Klant wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de Diensten die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten of die, naar de redelijke mening van het Bedrijf, niet wezenlijk invloed hebben op de specificatie van de Diensten.

13. Beëindiging:

Zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten of rechtsmiddelen die de partijen hebben, kan elk van beide partijen het Contract beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de andere onmiddellijk na kennisgeving aan de andere indien:

 1. de andere partij verzuimt een op grond van het Contract verschuldigd bedrag te betalen op de vervaldatum en blijft in gebreke binnen niet minder dan zeven dagen nadat zij schriftelijk in kennis is gesteld om een ​​dergelijke betaling te verrichten; of
 2. de andere partij begaat een wezenlijke schending van een van de voorwaarden van het Contract en (indien een dergelijke schending herstelbaar is) verzuimt deze schending te verhelpen binnen 30 dagen nadat die partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de schending; of
 3. de andere partij schendt herhaaldelijk een van de voorwaarden van het Contract op zodanige wijze dat de mening redelijkerwijs gerechtvaardigd is dat haar gedrag niet in overeenstemming is met haar intentie of vermogen om uitvoering te geven aan de voorwaarden van het Contract; of
 4. de andere partij de betaling van zijn schulden opschort of dreigt op te schorten of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden of toegeeft niet in staat te zijn zijn schulden te betalen of (zijnde een onderneming) geacht wordt zijn schulden niet te kunnen betalen en heeft elke partner op wie een van de voorgaande van toepassing is; of
 5. de andere partij begint onderhandelingen met alle of enige klasse van haar schuldeisers met het oog op het herschikken van een van haar schulden, of doet een voorstel voor of gaat een compromis of regeling aan met haar schuldeisers anders dan met als enig doel een akkoord voor een solvente fusie van die andere partij met een of meer andere vennootschappen of de solvente reconstructie van die andere partij; of
 6. een verzoekschrift is ingediend, een kennisgeving is gegeven, een resolutie is aangenomen, of een bevel is gegeven, voor of in verband met de liquidatie van die andere partij anders dan met als enig doel een regeling voor een solvente samensmelting van die andere partij met een of meer andere vennootschappen of de solvabele reconstructie van die andere partij;
 7. bij de rechtbank een verzoek wordt ingediend of een bevel wordt uitgevaardigd voor de benoeming van een bewindvoerder of indien een kennisgeving van het voornemen tot benoeming van een bewindvoerder wordt gegeven of indien een bewindvoerder wordt aangesteld over de andere partij; of
 8. een houder van de vlottende lasten van de activa van die andere partij bevoegd is geworden om een ​​curator te benoemen of heeft aangesteld; of
 9. een persoon wordt gerechtigd een curator aan te stellen over de activa van de andere partij of er wordt een curator aangesteld over de activa van de andere partij; of
 10. een schuldeiser of laster van de andere partij beslag legt op of bezit neemt van, of een dwangsom, executie, sekwester of ander dergelijk proces wordt opgelegd of afgedwongen of vervolgd tegen, het geheel of een deel van zijn activa en dergelijk beslag of proces niet binnen 14 dagen wordt ontslagen; of
 11. er vindt een gebeurtenis plaats of er wordt een procedure ondernomen met betrekking tot de andere partij in een jurisdictie waaraan deze is onderworpen en die een effect heeft dat gelijk is aan of vergelijkbaar is met een van de gebeurtenissen die worden genoemd in artikel 1(d) 1(j) ( inclusief); of de andere partij schorst of staakt, of dreigt op te schorten of te staken, alle of een substantieel deel van haar bedrijf uit te oefenen; of
  er is een wijziging van zeggenschap van de andere partij

Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook:

 1. de Klant zal het Bedrijf onmiddellijk alle openstaande onbetaalde facturen en rente van het Bedrijf betalen en, met betrekking tot alle geleverde Diensten maar waarvoor geen factuur is ingediend, kan het Bedrijf een factuur indienen, die onmiddellijk betaalbaar zal zijn op ontvangst; en
 2. de opgebouwde rechten en aansprakelijkheden van de partijen op het moment van beëindiging en de voortzetting van enige bepaling waarvan uitdrukkelijk is vermeld dat deze van kracht blijft of impliciet van kracht blijft bij beëindiging, blijft onaangetast.

14. Algemeen:

 1. Geen enkele verdraagzaamheid of toegeeflijkheid die door het Bedrijf aan de Klant wordt verleend, zal op enigerlei wijze de rechten van het Bedrijf onder deze Voorwaarden beperken.
 2. Elke kennisgeving die een van beide partijen onder deze Voorwaarden aan de andere partij moet of mag geven, moet schriftelijk aan die andere partij worden gericht op haar statutaire zetel of hoofdvestiging.
 3. Noch het Bedrijf, noch de Klant is van plan dat een voorwaarde van het Contract afdwingbaar zal zijn op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 door een persoon die er geen partij bij is.
 4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie niet aangetast.
 5. Het Bedrijf heeft het recht om naar eigen goeddunken een of alle van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen door gebruik te maken van onderaannemers.
 6. Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten en afspraken tussen de partijen.
 7. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het Contract zal worden voorgelegd aan arbitrage door een enkele arbiter die in onderling overleg wordt benoemd of (bij gebreke daarvan) op verzoek van een van de partijen wordt voorgedragen aan de voorlopig voorzitter van de Law Society wiens beslissing over het type, de kwalificaties en de ervaring van een dergelijke arbiter zijn definitief en bindend voor de partijen.
 8. De kosten van de arbiter worden gedragen door de partijen zoals hij aangeeft en zijn beslissing over het geschilpunt is definitief.
 9. Zodra de betaling door een klant is gedaan, zullen er geen geldelijke terugbetalingen worden gedaan, alleen een creditnota zal worden verleend als het werk niet is voltooid, deze bevoegdheid om een ​​creditnota toe te kennen, berust uitsluitend bij het bedrijf. De klant aanvaardt deze mogelijkheid op eigen risico wanneer hij akkoord gaat met een contract van het bedrijf.
 10. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en geïnterpreteerd volgens de Europese wetgeving en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Europese rechtbanken voor dat doel.